В ИС на НАПОО можете да направите справка за ЦПО, лицензирани по конкретни професии и специалности, данни за контакт и предлагани курсове
ВАЖНО


В информационната система на НАПОО можете да направите справка за:

ЦПО, които са лицензирани по конкретни професии и специалности, както и данни за контакт;

Предстоящи курсове, предлагани от лицензираните ЦПО.

ЦПО и ЦИПО са задължени да попълнят необходимите данни в информационната система на НАПОО 

 За потребителите на информационната система:

За работа с ИС на НАПОО се препоръчва да се използват уеб-браузъри  Mozilla Firefox или Google Chrome.

По въпроси, свързани с ИС, се свържете с експертите по лицензиране на телефонни номера 02 970 66 45,  02 970 66 49, 02 970 66 44,  02 970 66 48,  02 970 66 54

Въвеждане на потребителско име и парола: Натиснете връзката ВХОД по-горе. Изчакайте пренасочване към интерфейса на информационната система. (Помощ)


Актуално
11.09.2014
На 18 септември 2014 г. в Икономически университет – Варна (ИУ - Варна) ще се проведе ...


ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  В СЕКТОР ТУРИЗЪМ"

Конференцията е организирана от ИУ - Варна съвместно с Център за развитие на човешките ресурси. Тя ще представи...

25.08.2014
Конкурс за длъжността "главен експерт” в дирекция "Професионална квалификация и лицензиране"


На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД- 109/19.08.2014 г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО),обявява конкурс за длъжността...

01.08.2014
Конкурс за външни експерти


НАПОО обявява конкурс за външни експерти за участие в лицензионните процедури на центровете за професионално обучение  и центровете за информация и професионално ориентиране.

Кандидатите трябва да...

25.07.2014
Обнародвани са измененията в ЗПОО


С промените в Закона за професионално образование и обучение, обнародвани в ДВ бр. 61 от 21.07.2014 се регламентират:

· възможността  за валидиране на знания и умения усвоени извън обучаващите...

22.07.2014
Конкурс за длъжността "младши експерт” в дирекция "Професионална квалификация и лицензиране"


На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-573/21.07.2014 г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО),обявява конкурс за длъжността...

16.07.2014
На вниманието на директорите на лицензираните ЦПО в страната


Относно: Заявяване и закупуване на задължителна учебна документация от лицензираните центрове за професионално обучение

Писмо до директорите...

28.06.2014
Трета национална конференция на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet България


На 25 юни 2014 г. в хотел "Анел" , гр. София се  проведе третата национална конференция на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение на тема: "Европейски...

25.06.2014
Пресконференция на НАПОО


На 24.06.2014 г. от 10,00 ч. в хотел Анел НАПОО се проведе начална  пресконференция по проект "Надграждане на информационната система (ИС) на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и...

16.06.2014
Кръгла маса: "Секторни квалификационни рамки и Европейската кредитна система в ПОО (ЕСVЕТ)"


На 20.06.2014 г.  Националната агенция за професионално образование и обучение съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси ще проведе Кръгла маса на тема: „Секторни квалификационни рамки и...

15.05.2014
ECVET-Обучение на социалните партньори


На 30 май 2014 година в Центъра  за развитие на човешките ресурси, ул. Граф Игнатиев 15, ет.1, НАПОО съвместно с ЦРЧР ще проведе семинар със социалнте партньори на тема Европейската кредитна система в ПОО (ЕСVЕТ) и...

13.05.2014
До ръководителите на ЦПО във връзка със задължителната документация


Уважаеми ръководители на ЦПО,

Моля да попълните и представите в РИО на МОН заявка за задължителната документация, необходима за функционирането на ЦПО.


Връзка с нас:Телефон: ++359 2 971 20 70

e-mail: napoo@navet.government.bg


Административни услуги

Профил на купувача
30.06.2014.-НАПОО обявява открита процедура по реда на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет


"Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови е-административни услуги, предоставяни чрез Интернет сайта на Национална агенция за професионално образование и обучение" в изпълнение на проект...

30.06.2014.-НАПОО обявява открита процедура по реда на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:


"Разработване и въвеждане на подобрена система за документооборот съвместима с Информационната система на Национална агенция за професионално образование и обучение" в изпълнение на проект...

24.06.2014.-НАПОО обявява открита процедура по реда на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:


"РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИ МОДУЛИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ С ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА...

28.05.2014 г.-Обществена поръчка с предмет:"Обучение за служители в центрове за професионално обучение" по седем обособени позиции:


ОП 1 За служителите в ЦПО в следните области: Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян, Кърджали

ОП 2 За служителите е в ЦПО в следните области: Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загара

ОП...

27.05.2014 г. - Обществена поръчка с предмет "Обучение за преподаватели в центрове за професионално обучение" по седем обособени позиции:


ОП 1 За преподавателите в ЦПО в следните области: Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян, Кърджали;

ОП 2 За преподавателите в ЦПО в следните области: Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загара;

...

25.02.2014-Избран изпълнител на услуга с предмет: "Осигуряване на информация и публичност" по проект BG051PO001-3.1.10-0001


Уважаеми участници,

Уведомяваме Ви, че приключи работа комисията, назначена със Заповед № 907/ 13.12.2013 г. на председателя на НАПОО, за избор на изпълнител на услуга с предмет: "Осигуряване на информация и...

20.01.2014-Избран изпълнител на услуга с предмет: "Доставка на консумативи във връзка с управлението на проект BG051PO001 - 3.1.10 - 0001“


Уважаеми участници,

Уведомяваме Ви, че приключи работа комисията, назначена със Заповед № 918/20.12.2013 г. на председателя на НАПОО, за избор на изпълнител на услуга с предмет: "Доставка на консумативи във...